MILJÖ

Vid sidan av säkerheten, har miljöhänsyn alltmer kommit att framstå som en av hamnens viktigaste verksamhetsförutsättningar.

Jakobstads Hamnens tjänster följer kraven av giltig miljötillstånd och certifierat ISO 14001- miljöledningssystem.

Viktiga miljöfrågor i Jakobstads Hamn är bl.a. säkerheten för transporterna av farliga ämnen och kemikalier, en begränsning och minskning av utsläpp och en utveckling av hamnfunktionerna i enlighet med principerna för en hållbar utveckling.

Med de här frågorna, samarbetar hamnen med hamnoperatören, och andra partnerna som är verksamma i hamnen.

JAKOBSTAD HAMN AB

Alholmsvägen 76
68600 JAKOBSTAD
FO-nummer: 2650921-9

Förmedlarkod: HANDFIHH
E-faktureringsadress:
003726509219

© Pietarsaaren Satama Oy 2017